Chống đứng giàn giáo nêm 2.5m

sttsản phẩm
1Giáo nêm 3m 2ly kẽm 3 vị trí tai giằng
2Giáo nêm 2.5m 2ly kẽm 3 vị trí tai giằng
3Giáo nêm 2m 2ly kẽm 2 vị trí tai giằng
4Giáo nêm 1.5m 2ly kẽm 2 vị trí tai giằng
5Giáo nêm 1m 2ly kẽm 1 vị trí tai giằng
6Thanh giằng giáo nêm d42 1150mm 2ly kẽm
7Thanh giằng giáo nêm d42 950mm 2ly kẽm
8Thanh giằng giáo nêm d42 550mm 2ly kẽm
9Chống đà giáo nêm 2ly kẽm
10Chống consol giáo nêm 2ly kẽm
Liên hệ