Tăng đơ

Tăng đơ 2 đầu tròn:
Tăng đơ thép 1 đầu tròn- 1 đầu móc:
Tăng đơ 2 đầu Ma Ní
Tăng đơ 2 đầu móc

Liên hệ